Kwaliteit

Het streven naar een goede kwaliteit van ons zorgaanbod blijft een dagelijks aandachtspunt!

Kwaliteitsbeleid

Hoe proberen wij de kwaliteit zo hoog mogelijk te brengen en houden?

 • De kwaliteit van het zorgaanbod bij KIO wordt jaarlijks beoordeeld door KIWA. Wij zijn in het bezit van het ISO keurmerk sinds 2013 ( voorheen HKZ).
 • Cliëntervaringen worden regelmatig onderzocht en extern beoordeeld door Quality Qube.
 • De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een lovend rapport geschreven over KIO enige jaren geleden.

Kwaliteit toezicht

De toezicht wordt uitgeoefend door een toezichthoudend orgaan, een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden te weten:

 • Auke Klaver (voorzitter)
  Nevenfuncties: voorzitter TinnitusFree, vice voorzitter VOC (ondernemers Vlissingen), lid SVBAZ, voorzitter VVE Gashuisstraat.
 • Dick Koomen (lid)
  Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, bestuurslid/penningmeester Stichting Stoomtrein Goes-Borsele infrabeheer, gevolmachtigde SGB Exploitatie B.V.
 • Peter van der Borgt (lid)
  voormalig accountant.
 • Margot Goeyers (lid)
  Mediator en juridisch adviseur, nevenfuncties geen.
 • Annemiek Deij  (lid)
  psycholoog / projectleider en auteur Kentalis.
 • Christie Steenbakker, trainee, Beleidsadviseur Innovatie

Goed ervaringen van cliënten en begeleiders

In 2019 zijn de ervaringen van cliënten en begeleiders onderzocht m.b.v. Quality Qube. Hierin scoort KIO zowel voor de ervaringen van cliënten als voor de begeleiders boven het landelijk gemiddelde. Onderstaande de algemene conclusies van dit onderzoek:

 

De vertegenwoordigers en begeleiders tonen in dit onderzoek een hoge mate van tevredenheid met de ondersteuning door Stichting KIO. Dit blijkt zowel uit de scores op de rapportcijfers en indicatoren, als uit de uitkomsten van de antwoorden op de open vragen. De sterke punten van Stichting KIO liggen volgens de respondenten in de goede zorgrelatie tussen cliënt, begeleiding en vertegenwoordiger. Hierin worden de inzet, betrokkenheid en zorgzaamheid van de begeleiders zeer gewaardeerd. Men is van mening dat de begeleiders goed luisteren en kijken naar de wensen van de cliënt en dat ze goed inspelen op de behoeften van de cliënt, ook tijdens moeilijkere momenten. De deskundigheid en collegialiteit van de begeleiders spelen hier een positieve rol bij.

 

Een aandachtspunt voor Stichting KIO is de communicatie, zowel met de vertegenwoordigers, als tussen de begeleiders en locaties van de organisatie. Het is volgens de respondenten belangrijk dat relevante actoren tijdig en correct op de hoogte worden gesteld van gemaakte afspraken. Daarnaast geven de vertegenwoordigers aan dat men vlotter mag reageren op vragen en verzoeken en dat gemaakte afspraken soms beter nagekomen mogen worden. Tot slot is de beschikbare tijd en aandacht voor de cliënten volgens de respondenten een aandachtspunt. Suggesties voor verbetering hierbinnen zijn een grotere bezetting van begeleiders, kleinschaligere woon- en werkgroepen, en een verminderde administratieve druk op de begeleiding.

 

Jaarlijks evalueren wij de geboden zorg en begeleiding ook intern, de resultaten hiervan zijn terug te vinden in ons kwaliteitsjaarverslag. In 2022 laten wij de geboden zorg en begeleiding ook weer extern beoordelen.